مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

گوجه فرنگی مازند
عنوان :
اصلاح بذر
نام محصول:
گوجه فرنگی مازند
نام شرکت:
بذر مازند
مشاهده جزئیات
بذر باقلا هفت بند
عنوان :
اصلاح بذر
نام محصول:
بذر باقلا هفت بند
نام شرکت:
بذر مازند
مشاهده جزئیات
زمین حفار پویش طبرستان
عنوان :
زمین حفار پویش طبرستان - دستگاه حفاری برقی با حجم کم
نام محصول:
زمین حفار پویش طبرستان
نام شرکت:
زمین حفار پویش طبرستان
مشاهده جزئیات
زمین حفار پویش طبرستان
عنوان :
دستگاه حفاری برقی با حجم کم
نام محصول:
زمین حفار پویش طبرستان
نام شرکت:
زمین حفار پویش طبرستان
مشاهده جزئیات
بذر بلت شده کاهو و توتون
عنوان :
تولید بذور روکش دار - بذر بلت شده کاهو و توتون
نام محصول:
بذر بلت شده کاهو و توتون
نام شرکت:
شاهدانه بذر شمال (بذر طلایی)
مشاهده جزئیات
بذر بلت شده کاهو و توتون
عنوان :
تولید بذور روکش دار - بذر بلت شده کاهو و توتون
نام محصول:
بذر بلت شده کاهو و توتون
نام شرکت:
شاهدانه بذر شمال (بذر طلایی)
مشاهده جزئیات
بذر بلت شده کاهو و توتون
عنوان :
تولید بذور روکش دار - بذر بلت شده کاهو و توتون
نام محصول:
بذر بلت شده کاهو و توتون
نام شرکت:
شاهدانه بذر شمال (بذر طلایی)
مشاهده جزئیات
وجین کن بدون گیربکس - دانش بنیان طبرستان
عنوان :
طراحی، ساخت و تولید دستگاه وجین کن برنج - وجین کن بدون گیربکس -
نام محصول:
وجین کن بدون گیربکس - دانش بنیان طبرستان
نام شرکت:
دانش بنیان طبرستان
مشاهده جزئیات
وجین کن دو کاره - دانش بنیان طبرستان
عنوان :
طراحی، ساخت و تولید دستگاه وجین کن برنج - وجین کن دوکاره - دانش بنیان طبرستان
نام محصول:
وجین کن دو کاره - دانش بنیان طبرستان
نام شرکت:
دانش بنیان طبرستان
مشاهده جزئیات
وجین کن سه کاره - دانش بنیان طبرستان
عنوان :
طراحی، ساخت و تولید دستگاه وجین کن برنج - وجین کن سه کاره - دانش بنیان طبرستان
نام محصول:
وجین کن سه کاره - دانش بنیان طبرستان
نام شرکت:
دانش بنیان طبرستان
مشاهده جزئیات
وجین کن پنج کاره - دانش بنیان طبرستان
عنوان :
طراحی، ساخت و تولید دستگاه وجین کن برنج - وجین کن پنج کاره - دانش بنیان طبرستان
نام محصول:
وجین کن پنج کاره - دانش بنیان طبرستان
نام شرکت:
دانش بنیان طبرستان
مشاهده جزئیات
آرد برنج قهو های
عنوان :
تولید محصولات کشاورزی ارگانیک با محوریت برنج - آرد برنج قهو ه ای
نام محصول:
آرد برنج قهو های
نام شرکت:
زیست پایدار گستر کوفا
مشاهده جزئیات
 1 2 3