مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نام مدیر :

مجتبی خوش روش

سمت :

مدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان ساری

رزومه:نام نماینده پارک در مرکز:
نام کارشناس:

عبدالله آقاسی زاده