مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نام مدیر :

جناب آقای دکتر مجتبی خوش روش

سمت :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری

رزومه:نام نماینده پارک در مرکز:

آقای مهدی شاکری کفشگرینام کارشناس:

آقای مهدی شاکری کفشگری