آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

آرم وزارت علوم

نام مدیر :

جناب آقای دکتر مجید الیاسی

سمت :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری

رزومه:نام نماینده پارک در مرکز:

آقای سید جواد موسوینام کارشناس:

آقای سید جواد موسوی