مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نام مدیر :

مجتبی خوش روش

سمت :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ساری

رزومه:نام نماینده پارک در مرکز:
نام کارشناس:

مهدی شاکری کفشگری