مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نام مدیر :

دکتر کمال عطایی سلوط

سمت :

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندران

رزومه:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، کارشناسی: مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه مازندران، 1386. کارشناسی ارشد: مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، 1388. دکتری: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، 1396. آدرس سایت: https://www.researchgate.net/profile/Kamal-Ataie-Solout?ev=hdr_xprf


نام نماینده پارک در مرکز:

عبدا... آقاسی زادهنام کارشناس:

الهام رجبی