مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

نام مدیر :

کمیل نعمت زاده

سمت :

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندران

رزومه:

مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری مازندران مسئول طرح و برنامه پارک علم و فناوری


نام نماینده پارک در مرکز:

فرید اکبرپورنام کارشناس:

فرید اکبرپور