آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران و مرکز نوآوری و فناوری نخبگان استان در شهرستان بابل
» تاریخ انتشار: 1396/4/11
امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران و مرکز نوآوری و فناوری نخبگان استان در شهرستان بابل