آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضاء تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری مازندران و پارک فناوری پردیس
» تاریخ انتشار: 1396/8/15
امضاء تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری مازندران و پارک فناوری پردیس