مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
» تاریخ انتشار: 1395/9/22
امضای تفاهم نامه همکاری فیما بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری