مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


صفحه اصلی » شرکت های مستقر
فتوبوک

عنوان: نرم افزار عکاسی هوشمند

شرکت سازنده: فتوبوک

تلفن: 9107663739

نمابر: 33208299

وب سایت:

ایمیل:khodadiprobook@gmail.com

آدرس شرکت: ساری - ساری کنار - میدان طبرستان - میدان شیراوژن - پارک علم و فناوری مازندران


توضیحات: