مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری


-دفتر کار
-اینترنت
– - تجهیزات اداری
– - سرمایش و گرمایش – - اتوماسیون و شبکه – خدمات اداری –- خدمات عمومی – - حراست – - آب برق -پذیرایی –اتاق جلسات -–اتاق کنفرانس – - خدمات فنی و تخصصی ( آزمایشگاه و کارگاه ها - خدمات آموزشی - ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت فکری و حقوق انتقال فناوری– - خدمات پشتیبانی - تایپ و تکثیر - خدماتIT - اطلاع رسانی و تبلیغات - حمایت های قانونی - حمایت های مالی اعتباری - اعتبارات غیرمستقیم - سمعی و بصری - خدمات مخابراتی –خدمات ثبت اختراع - کمک به حضور واحدهای فناور در نمایشگاهها و جشنواره های منطقه ای، ملی و بین المللی - مشارکت مدنی در طرح های دانش بنیان