مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

صفحه اصلی » رویداد
مجموعه سمینارها و برنامه های آموزشی سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت و دومین مسابقه ایده بازار
» تاریخ انتشار: 1396/7/29
مجموعه سمینارها و برنامه های آموزشی سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت و دومین مسابقه ایده بازار نحوه ثبت نام از طریق ربات زیر تهران - باغ موزه دفاع مقدس