آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

آرم وزارت علوم
صفحه اصلی » رویداد
پنجمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX2017
» تاریخ انتشار: 1396/7/29
پنجمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی .دومین نمایشگاه فروش محصولات دانش بنیانRINOTEX2017