مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
عنوان :
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام محصول:
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام شرکت:
فناوری هوشمند اروین
مشاهده جزئیات
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
عنوان :
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام محصول:
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام شرکت:
فناوری هوشمند اروین
مشاهده جزئیات
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
عنوان :
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام محصول:
طراحی و تولید انواع روباتهای ویدئومتری شبکه های فاضلاب
نام شرکت:
فناوری هوشمند اروین
مشاهده جزئیات
راهنمای ردیاب شخصی
عنوان :
سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر ناوگان- راهنمای ردیاب شخصی
نام محصول:
راهنمای ردیاب شخصی
نام شرکت:
پیشگام صنعت آرشید
مشاهده جزئیات
سیستم its
عنوان :
سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر ناوگان - سیستم its
نام محصول:
سیستم its
نام شرکت:
پیشگام صنعت آرشید
مشاهده جزئیات
دستگاه پلمپ کانتینر
عنوان :
سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر ناوگان - دستگاه پلمپ کانتینر
نام محصول:
دستگاه پلمپ کانتینر
نام شرکت:
پیشگام صنعت آرشید
مشاهده جزئیات
پیشگام صنعت آرشید
عنوان :
سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر ناوگان
نام محصول:
پیشگام صنعت آرشید
نام شرکت:
پیشگام صنعت آرشید
مشاهده جزئیات
 1