مرکز رشد جامع واحدهای فناور ساری

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
بازدید از شرکت های مرکز رشد و شرکت های متقاضی حضور در پارک

بازدید از شرکت های مرکز رشد و شرکت های متقاضی حضور در پارک